ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Toto sú Zásady ochrany osobných údajov WinWithFun, obchodný názov C Formats GmbH (ďalej len ako: "my"). Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú, ako spracovávame vaše osobné údaje, pokiaľ ste sa u nás zaregistrovali, používali naše služby alebo internetové stránky, alebo ste nám položili otázku.

 

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme

 

Osobné údaje, ktoré spracovávame, môžu obsahovať nasledujúce kategórie údajov:

 

 • Vaše meno a priezvisko
 • Číslo vášho mobilného telefónu / MSISDN (digitálne číslo siete integrovaných služieb mobilnej stanice)
 • Vašu adresu
 • Vašu emailovú adresu
 • Textové a iné správy, ktoré ste nám poslali a dostali od nás
 • Finančné údaje, ktoré ste nám predložili, a ktoré sú potrebné pre platbu za naše služby, akými sú čísla kreditných kariet a informácie o číslach vašich bankových účtov a poskytovateľovi platobných služieb
 • Poskytovateľa vašej mobilnej siete
 • Údaje týkajúce sa začiatku, konca a trvania používania našich služieb
 • Značku a typ vášho mobilného telefónu, typ prehliadača
  a operačného systému, ktoré používate, vzory prehliadania internetu a vašu IP adresu
 • Akékoľvek iné osobné údaje, ktoré ste nám poskytli

 

Okrem toho používame aj cookies, keď navštívite naše internetové stránky. Pre ďalšie informácie pozri časť “Cookies” v týchto zásadách ochrany osobných údajov.

 

Účely spracovania osobných údajov

 

Využívame vyššie popísané osobné údaje, pokiaľ je to potrebné na nasledujúce účely:

 

 • Aby sme boli schopní poskytovať vám naše služby a uzatvárať a vyhotovovať zmluvu(zmluvy) uzavreté s vami pre doručovanie našich služieb.
 • Pre spracovanie a inkasovanie vašich platieb za naše služby
 • Na zodpovedanie otázky, ktorú ste položili
 • Na štatistické analýzy a zlepšenia našich služieb a skúsenosti užívateľov
 • Posielať emaily s novinkami, ak ste sa prihlásili k ich odberu
 • Informovať vás o našich (iných) službách a reklamách, pokiaľ ste neuviedli, že tieto informácie už nechcete dostávať, alebo ak právne predpisy vo vašej krajine vyžadujú, aby ste dali povolenie na príjem takýchto informácií, pokiaľ ste ho ešte nedali
 • Splniť naše záväzky na základe zákona a platných kódexov správania
 • Chrániť a obhajovať naše práva a odhaľovať a vyšetrovať podvody

 

Dôvody na spracovanie vašich osobných údajov sú v závislosti od situácie akýkoľvek súhlas, ktorý ste poskytli na určité operácie spracovania vašich údajov, potrebu spracovania údajov s cieľom uzavrieť s vami zmluvu a plnenie tejto zmluvy a/alebo naše legitímne záujmy pri spracovaní vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely.

 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám

 

Aby sme mohli poskytovať naše služby a spracovávať osobné údaje, môžeme využiť služby tretích strán, takzvaných spracovávateľov. Spracovávatelia pracujú pre nás a spracúvajú vaše osobné údaje len v našom mene a pre nás.

 

Vaše osobné údaje môžeme tiež preniesť na vášho poskytovateľa mobilných sietí, vášho poskytovateľa služieb brány a/alebo poskytovateľa platobných služieb, pokiaľ je to potrebné na spracovanie a inkasovanie platieb a vrátenie prostriedkov, na vyhotovenie zmluvy s vami a plnenie našich záväzkov na základe právnych predpisov a všetkých príslušných kódexov správania.

 

Ak predáme našu spoločnosť, prevezme nás iná spoločnosť, alebo sa zlúčime s inou stranou, prípadne ak iná zmluvná strana prevezme našu službu čiastočne alebo úplne, napríklad po konkurznom konaní, máme právo na prenos vašich osobných údajov tejto tretej strane pod podmienkou, že táto strana dodrží všetky ustanovenia a obmedzenia uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Na záver môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám, ak dúfame v dobrej viere, že to bude potrebné zo zákonného dôvodu alebo súdneho rozhodnutia, alebo aby sme chránili alebo obhajovali naše práva.


Súhlas rodičov

 

Pokiaľ ide o osoby mladšie ako 16 rokov, vyžadujeme, aby rodičia alebo zákonní zástupcovia poskytli svoj súhlas predtým, ako nám budú predložené osobné údaje. Ak by nám napriek tomu boli osobné údaje poskytnuté bez tohto súhlasu, odstránime príslušné osobné údaje čo najskôr potom, keď si uvedomíme, že ide o takéto údaje.


Špeciálne kategórie osobných údajov

 

Nezbierame špeciálne kategórie osobných údajov (napríklad o rase, náboženstve alebo zdravotnom stave). Ak s nami zdieľate špeciálne osobné údaje, odstránime ich čo najskôr potom, keď si uvedomíme, že ide o takéto údaje.

 

 

Prenos osobných údajov mimo EHP alebo vašej vlastnej krajiny

 

Súhlasíte s tým, že môžeme tiež preniesť vaše osobné údaje tretím stranám v iných krajinách, aby sme centralizovali súbory a/alebo na spracovanie (operácie) popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Niektoré z týchto krajín nemusia byť súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Vaše osobné údaje odovzdáme krajinám mimo EHP iba vtedy, pokiaľ je to povolené podľa Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a za podmienok stanovených v tomto nariadení, aby sa zaručilo, že vaše práva sú chránené rovnakým spôsobom ako v rámci EHP. Ak okrem toho, že využívate naše služby v čase, keď ste mimo EHP, vaše údaje sa môžu preniesť mimo EHP, aby sme vám mohli poskytovať tieto služby. Odsúhlasením týchto Zásad ochrany osobných údajov súhlasíte s prenosom vašich osobných údajov do inej krajiny, nachádzajúcej sa možno mimo EHP, na vyššie uvedené účely. Na požiadanie vám poskytneme zoznam príslušných krajín.


Doba uchovávania

 

Vaše údaje neuchovávame dlhšie, než je potrebné, na účely popísané v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Prístup, úprava alebo vymazanie osobných údajov

 

Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a požadovať, aby sme ich upravili, odstránili alebo obmedzili. Okrem toho máte právo odvolať svoj súhlas na spracovanie údajov, právo vzniesť námietky voči spracovaniu vašich osobných údajov a právo na prenos údajov. Na uplatnenie týchto práv môžete poslať e-mail na adresu: info.sk@winwithfun.com.

 

Okrem toho máte právo podať sťažnosť na dozorný úrad.

Zabezpečenie

 

So všetkými vašimi údajmi budeme zaobchádzať ako s dôvernými údajmi a prijmeme všetky primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu vašich osobných údajov. Bohužiaľ vám nemôžeme zaručiť, že prenos údajov cez internet a mobilné komunikačné siete je bezpečný. Z tohto dôvodu nemôžeme zaručiť bezpečnosť takéhoto prenosu údajov a vy akceptujete prirodzené bezpečnostné riziká spojené s používaním internetu a mobilných sietí na zasielanie informácií.

 

Cookies

 

Na zlepšenie vašich skúseností s našou internetovou stránkou(stránkami) môžeme použiť cookies. Cookie je malý textový súbor, ktorý je umiestnený v prehliadači vášho počítača, tabletu alebo smartphonu počas návštevy našej internetovej stránky(stránok). Cookies umožňujú, aby sme vás identifikovali pri ďalšej návšteve našej internetovej stránky(stránok), a aby poskytli vášmu počítaču určité vlastnosti. Osobné údaje o vás nezískavame prostredníctvom cookies.

 

Používame cookies na nasledujúce účely:

 

 • Funkčné účely, hlavne aby sme zabezpečili správne fungovanie internetových stránok, na zapamätanie vašich preferovaných nastavení, a aby internetové stránky fungovali dobre a mohli sme ich optimalizovať.
 • Analytické účely Na tento účel používame službu Google Analytics v rámci zmluvy o spracovaní údajov so spoločnosťou Google Inc. Používame nastavenia, ktoré zabezpečujú, že sa spracúvajú len anonymizované IP adresy (z ktorých bol maskovaný posledný bajt), neposkytli sme spoločnosti Google povolenie na používanie údajov na vlastné účely a nepoužívame žiadne iné služby Google v kombinácii s cookies Google Analytics. Ak chcete deaktivovať tieto cookies, môžete tak urobiť použitím prídavnej funkcie prehliadača Google Analytics Opt-out Browser Add-on.

 

 

Umiestnenie cookies môžete zastaviť zmenou nastavení vášho internetového prehliadača tak, aby už neuchovával žiadne cookies. Okrem toho môžete tiež odstrániť všetky informácie, ktoré ste predtým uložili, zmenou nastavení prehliadača. Pozrite si funkciu “Pomoc” vášho prehliadača. Upozorňujeme vás na skutočnosť, že niektoré stránky našich internetových sú prístupné iba vtedy, keď sú povolené cookies. Uvedomte si, že zablokovanie cookies môže viesť k odopretiu prístupu k niektorému obsahu alebo službám.


Prílohy k Zásadám ochrany osobných údajov

 

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobudli účinnosť od 20. marec 2019. Vyhradzujeme si právo zmeniť alebo upraviť tieto Zásady ochrany osobných údajov. Ak dôjde k podstatným zmenám týchto zásad, zverejníme tieto zmeny na našej internetovej stránke(stránkach).

KONTAKT

 

Ak máte akékoľvek otázky o Zásadách ochrany osobných údajov, môžete kontaktovať:
C Formats GmbH | Grünstraße 8, 40212 Düsseldorf alebo poslať email info.sk@winwithfun.com.