OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Poskytovateľ („my“, „nás“, „náš“) rešpektuje práva duševného vlastníctva iných strán, a žiadame našich používateľov, aby postupovali rovnako. Poskytovateľ môže, za primeraných okolností a podľa vlastného uváženia, zablokovať a/alebo zrušiť kontá používateľov, ktorí by mohli porušovať práva duševného vlastníctva iných, ako je podrobnejšie uvedené vo Všeobecných a Zvláštnych podmienkach.

Vyhradzujeme si právo meniť podmienky tejto Ochrany autorských práv Keďže akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke, radíme Vám, aby ste jej obsah pravidelne kontrolovali. Vaše ďalšie používanie Služieb nasledujúce po akýchkoľvek zmenách týkajúcich sa tejto Ochrany autorských práv sa bude považovať za prijatie týchto zmien z Vašej strany.

Všeobecné a Zvláštne podmienky (vrátane tejto Ochrany autorských práv) a Dodatočné ustanovenia predstavujú preklad z Originálnych dokumentov (anglický jazyk) do Vášho materinského jazyka. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi preloženými dokumentmi a Originálnymi dokumentmi a v prípade akýchkoľvek sporov majú prednosť Originálne dokumenty. Pozrite si Originálne dokumenty na Stránkach.

Ak ste presvedčený, že Vaša práca bola skopírovaná, sformulovaná alebo inak zobrazená na tejto webovej stránke alebo wapovej stránke („Stránky“) určitým spôsobom, ktorý predstavuje porušenie autorských práv, alebo boli Vaše práva duševného vlastníctva porušené inak, poskytnite zástupcovi Poskytovateľa („Zástupca pre autorské práva“) nasledujúce informácie pre účely oznámenia nárokov autorských práv alebo iného poškodenia duševného vlastníctva:
1. elektronický alebo fyzický podpis osoby oprávnenej konať v mene majiteľa autorských práv alebo iných práv duševného vlastníctva;
2. opis práce chránenej autorským právom alebo iným právom duševného vlastníctva, ktorého porušenie oznamujete;
3. opis materiálu, o ktorom oznamujete, že porušil duševné vlastníctvo, a jeho umiestnenie;
4. Vašu adresu, telefónne číslo a e-mailovú adresu;
5. Vaše vyhlásenie, že ste v dobrej viere presvedčený, že sporné použitie nie je oprávnené majiteľom autorského práva alebo duševného vlastníctva, jeho zástupcom alebo zákonom;
6. Vaše vyhlásenie, pod hrozbou trestu za krivé svedectvo, že údaje vo Vašom oznámení sú presné a že ste majiteľom autorských práv alebo duševného vlastníctva alebo ste oprávnený konať v mene majiteľa autorských práv alebo duševného vlastníctva.

Zástupca pre autorské práva Poskytovateľa môže byť dosiahnuteľný e-mailom , ktorého adresu môžete nájsť na Stránkach a/alebo cez naše Služby a telefonicky, pričom telefónne číslo môžete nájsť vo Zvláštnych podmienkach . Zástupca pre autorské práva môže byť dostupný aj na adrese Poskytovateľa, ako je uvedená vo Zvláštnych podmienkach .

Ak Poskytovateľ obdrží takéto ohlásenie, vyhradzuje si právo odmietnuť alebo vymazať údajne neoprávnený obsah. Po obdržaní oznámenia o porušení práva, ktoré je v zhode alebo vecne zodpovedá príslušnej legislatíve o autorských právach Vašej krajiny, sa Poskytovateľ zaväzuje konať promptne, aby odstránil alebo znemožnil prístup k akémukoľvek obsahu, o ktorom bolo oznámené, že je neoprávnený alebo, že je predmetom neoprávnenej činnosti. Poskytovateľ