WinWithFun Herní podmínky   - Česká republika

Herní podmínky: iPhone 6S

Herní podmínky:  iPhone 7

Herní podmínky: Poukas Albert

Herní podmínky:  Carrefour Voucher

Herní podmínky:  iPhone 7

Herní podmínky: Samsung Galaxy S8

 

 1. Soutěž WinWithFun (dále jen „soutěž”) zabezpečuje společnost C Formats GmbH, Immermannstrasse 13, 40210 Düsseldorf, Německo (dále jen „poskytovatel ”). Helpdesk: +420296186657
 2. Účastí v soutěži a souhlasem s podmínkami prohlašujete, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte se závazností těchto podmínek.
 3. Účast je možná pouze pro obyvatele České republiky, kteří (1) dosáhli věk 18 roků a/nebo (2) mají povolení rodičů (jednoho z nich) pro účast v této soutěži a souhlasí se závazností těchto herních podmínek. Účast probíhá přihlášením se na předplatné mobilní obsahové služby WinWithFun v tříměsíčním soutěžním období. Nákup není potřebný. Pro předplatitele mobilní obsahové služby WinWithFun nevzniknou žádné dodatečné poplatky za účast v soutěži. Jedna účast na osobu v tříměsíčním soutěžním období. Pro předplatné mobilní obsahové služby platí obvyklé podmínky používání.
 4. Jedná se o tříměsíční soutěž, která začíná první den každého tříměsíčního období v 00:00 hod. a končí poslední den tohoto období ve 23:59 hod. První tříměsíční období začíná #START_DATE# a končí #END_DATE# , druhé období soutěže začíná 00:00 a končí 23:59 Následující tříměsíční soutěžní období začíná další den. Jedná se o znalostní soutěž. Všichni účastníci, kteří mají či měli předplacen mobilní obsah WinWithFun během tříměsíčního soutěžního období, obdrží po jeho skončení dvě bezplatné textové zprávy. V první bezplatné textové zprávě budou informováni o zahájení vylučovacího kola, o ceně, kterou mohou vyhrát, a o tom, že vyhrává nejrychlejší správná odpověď. Po první bezplatné textové zprávě obdrží účastníci druhou bezplatnou zprávu, která bude obsahovat znalostní otázku, a na tu budou muset správně a co nejrychleji odpovědět v textové zprávě obsahující  QUIZ na číslo 420234095604 Vítězem se stane účastník, jehož správnou odpověď společnost WinWithFun obdrží jako první.
 5. Měsíční cena a prodejní hodnota bude zveřejněna na našich webových stránkách zde.
 6. Cena se udělí do 28 (dvacet osm) dnů od skončení soutěžního období. Výherci budou informováni prostřednictvím SMS na jejich telefonním čísle nebo telefonickým hovorem. Pokud výherci neodpoví na SMS nebo hovor do 1 (jednoho) týdne, provedou se další týden 2 (dva) další pokusy ohledně kontaktování výherců. Nebudou-li výherci reagovat na tyto pokusy do jednoho týdne, nebudou si moci vyzvednout cenu a poskytovatel si vyhrazuje právo na výběr dalšího vítěze. Cena bude doručena do 28 dnů po kontaktování výherce.

V případě, že cena obsahuje zájezd nebo pobyt, všechna příslušná cestovní pojištění a pojištění za zrušení, kapesné a cena jídla, nápojů a občerstvení budou účtovány výherci, pokud není výslovně stanoveno jinak. Datum odjezdu bude stanoven po dohodě se stranou, která tuto cenu zabezpečuje. V případě, že se cena skládá ze zájezdu nebo pobytu v zahraničí a vyžaduje si platný pas nebo doklad totožnosti, musí výherce takovým pasem nebo dokladem totožnosti disponovat, v opačném případě bude cena zrušená.

V případě, že se cena skládá z lístků na koncerty, festivaly, filmy, sportovní zápasy nebo tomu podobné nebo jakékoliv jiné události, která si vyžaduje lístek, výherce nemůže požadovat žádný druh náhrady, poškození, refundace nebo jiné v případě zrušení této události.

 1. Poskytovatel si vyhrazuje právo na požádání výherce o předložení dokladu pro ověření totožnosti, věku a místa bydliště na uvedenou adresu doručení ceny. Vhodný doklad totožnosti pro ověření vybírá sám poskytovatel.
 2. Výběr výherce soutěže je konečný a není předmětem diskuse. Ceny nelze přenést. Ceny nelze vyměnit za hotovost. Výherce může být při přijetí ceny vyzván, aby podepsal právní dokument o převzetí v takové formě, jakou uzná poskytovatel za vhodné.
 3. Výherce ceny upozorňujeme, že z výhry mohou vzniknout daňové závazky, a proto by měli vyhledat nezávislé finanční poradenství ještě před přijetím výhry.
 4. Nemůže-li soutěž jakéhokoliv důvodu probíhat podle plánu, a to včetně napadení virem, chyby, manipulace, neoprávněného zásahu, podvodu, technického selhání nebo jakéhokoliv jiného důvodu, který poskytovatel nedokáže ovlivnit a který poškozuje nebo ovlivňuje správu bezpečnosti, spravedlivost, integritu nebo řádný průběh soutěže, vyhrazuje si vyhlašovatel právo na diskvalifikaci osoby, která manipuluje se vstupním procesem, nebo na zrušení, upravení, ukončení nebo pozastavení.
 5. Pokud z jakéhokoliv důvodu, který poskytovatel nedokáže ovlivnit, není možné poskytnout cenu tak, jak ji inzeruje soutěž, zajistí poskytovatel náhradní cenu ve stejné nebo vyšší hodnotě. Hodnota ceny je dodavatelem doporučená maloobchodní cena, která platí v době tisku. Všechny hodnoty cen jsou uvedeny českých korunách (CZK).
 6. Poskytovatel se v plném rozsahu povoleném zákonem zříká zodpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo poškození (kromě jiného včetně přímé ztráty nebo ztráty v důsledku) nebo za jakékoliv osobní zranění vzniklé ve spojitosti s jakoukoliv/jakýmikoliv cenou/cenami kromě zodpovědnosti, kterou podle zákona nelze vyloučit.
 7. Ředitelé, členové, partneři, zaměstnanci, zástupci a konzultanti poskytovatele a členové jejich bezprostřední rodiny se nemohou zúčastnit soutěže. Poskytovatel si vyhrazuje právo na vyřazení kterýchkoliv účastníků ze soutěže bez uvedení důvodu, na základě uvážení poskytovatele, a to především v případě účastníků, kteří nesplňují tyto herní podmínky. Poskytovatel není zodpovědný za vyřazení účastníka ze soutěže z jakéhokoliv důvodu.
 8. Všechny údaje jsou vlastnictvím poskytovatele.
 9. Všechny osobní údaje získané poskytovatelem prostřednictvím účasti v soutěži budou zpracovány v souladu s platnými zákony a nařízeními o těchto údajích.

Pokud si nepřejete dostávat naši komunikaci, napište nám na e-mailovou adresu  info.cz@winwithfun.com  nebo nám zavolejte na číslo +420296186657.

 1. Poskytovatel, agentury a společnosti spojené s touto soutěží se v plném rozsahu povoleném zákonem zříkají zodpovědnosti za poškození ceny při jejím převozu.
 2. V plném rozsahu povoleném zákonem jste obeznámeni a souhlasíte, že poskytovatel není zodpovědný za jakékoliv reklamace, náklady, žádosti, daně, zodpovědnost nebo poškození vzniklé nebo utrpěné poskytovatelem a/nebo jeho dceřinými společnostmi, řediteli, zaměstnanci nebo zástupci, kteří vyplývají z účasti v soutěži.
 3. Poskytovatel se v plném rozsahu povoleném zákonem zříká zodpovědnosti za jakékoliv ztráty, opožděné nebo nepochopitelné přihlášení do soutěže.
 4. Poskytovatel si v plném rozsahu povoleném zákonem vyhrazuje právo na změnu nebo náhradu těchto herních podmínek nebo jejich částí podle vlastního uvážení a bez předešlého nebo následného upozornění. Poskytovatel se zříká zodpovědnosti za jakékoliv ztráty nebo poškození (kromě jiného včetně přímé ztráty nebo ztráty v důsledku) vzniklé ve spojitosti s jakýmikoliv změnami, úpravami nebo náhradami těchto herních podmínek nebo předčasného ukončení soutěže kromě zodpovědnosti, které nelze vyloučit ze zákona.
 5. V případě jakýchkoliv otázek nebo stížností souvisejících se soutěží kontaktujte:

C Formats GmbH

E-mailová podpora: info.cz@winwithfun.com

Helpline:  +420296186657 (po - pá 9:00 - 17:00 hod.)